zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu uczestnikom projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu uczestnikom projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2


img1

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Dotyczy: Wniosku o dofinansowanie projektu pt.
4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej
dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin:
Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz

Numer wniosku: RPPM.06.01.02-22-0011/19

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Adres: Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Numer telefonu: 58 308 07 21

Numer  faksu: 58 308 06 30

Adres e-mail:  orwsobieszewo@wp.pl

Strona internetowa: www.orwsobieszewo.pl

NIP: 527-020-99-13

REGON: 007025977

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu uczestnikom projektu:
4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej
dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin:
Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”
na szkolenia w lipcu i sierpniu 2020 r.

znak postępowania: ZAP-4KDK2-03/20

Gdańsk Sobieszewo, 22.06.2020

 

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Adres: Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Numer telefonu: 58 308 07 21

Numer  faksu: 58 308 06 30

Adres e-mail:  orwsobieszewo@wp.pl

Strona internetowa: www.orwsobieszewo.pl

NIP: 527-020-99-13

REGON: 007025977

Zamawiający zamierza zapewnić dowóz 60 niepełnosprawnych Uczestników Projektu
4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej
dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” na szkolenia organizowane w miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r.

Bieżące zapytanie dotyczy dowozu 60 niepełnosprawnych Uczestników z wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork
i Miłoradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo
ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk oraz odwiezieniu Uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.

Transport dla max. 60 Uczestników, przez 44 dni szkoleniowe, (w  tym 4 soboty)
+ 1 dzień egzamin, (w sobotę) x około 188 km dziennie (94 km w jedną stronę).

Co daje:

 1. 44 dni szkoleniowe (w tym 4 soboty)
 2. 1 dzień egzaminu (sobota)

Łącznie 45 dni x około 188 km =  8 460 km przez dwa miesiące

Zamawiający:

Adres: Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Numer telefonu: 58 308 07 21

Numer  faksu: 58 308 06 30

Adres e-mail:  orwsobieszewo@wp.pl

Strona internetowa: www.orwsobieszewo.pl

NIP: 527-020-99-13

REGON: 007025977

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Barbara Krech

www.orwsobieszewo.pl,

tel. 58 308 07 21.

Informacje ogólne dotyczące bieżącego zapytania:

 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Wykonawcy.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
 6. . Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przypadku gdy:
 7. a) nie wpłynie żadna oferta,
 8. b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 9. c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem spełnienia przez nich wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy przedstawionych w niniejszym zapytaniu.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania poświadczony wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. posiadają ubezpieczenie OC i NW pojazdu lub pojazdów, którymi będzie Wykonawca realizował usługę.

Ww. warunki uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki.

Wymagania ogólne dotyczące realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi podczas przewozu wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa według obowiązujących standardów, dotyczących ruchu drogowego
  i oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia ww. przepisów łącznie z ich następstwami tj.: karami, mandatami i innymi za np.: niedozwolone parkowanie, postoje itp.

Wykluczenia z udziału w postępowaniu: Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Rodzaj zamówienia:

usługi, KOD CPV:  60100000-9- Usługi w zakresie transportu drogowego

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz max. 60 niepełnosprawnych Uczestników z wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk oraz odwiezieniu Uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.
 2. Miejsce realizacji projektu: Ośrodkek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk
 3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje przewóz max. 60–tu niepełnosprawnych Uczestników projektu, z terenu gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk oraz odwiezieniu Uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.
 4. Termin realizacji przewozu: lipiec i sierpień 2020 r.

-5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w dniach: 06-10.07; 13-17.07; 20-24.07; 27-31.07; 03-07.08; 10-14.08; 17-21.08; 24-28.08

– 5 sobót w dniach: 18.07; 25.07; 08.08; 22.08; 29.08

– Odebranie Uczestników z gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz i przywóz do godz. 8:00 do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk

– Odebranie uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do 15:30  i odwiezienie do gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.

 1. Szacunkowa ilość kilometrów przewidziana na transport uczestników:

 

– 44 dni szkoleniowe (w tym 4 soboty)

– 1 dzień egzaminu (sobota)

Łącznie 45 dni x około 188 km =  8 460 km przez dwa miesiące

 1. Przewóz osób ma być wykonany pojazdem lub pojazdami w należytym stanie technicznym, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdu/ów będzie gwarantował przebywanie podróżujących w czystości
  i komforcie.

Termin realizacji umowy: od 06.07 do 29.08.2020 r.

 

Dokumenty wymagane do złożenia przez Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie:

 1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego1,
 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
 3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 3. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podając: jednostkową cenę ryczałtową brutto za przejazd jednego kilometra uwzględniając podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty.
 4. W skład ceny 1 kilometra wchodzi: cena paliwa, praca kierowcy, postojowe, puste przejazdy, koszty amortyzacji itp. (Wykonawca musi podać cenę brutto uwzględniające wszystkie koszty po stronie Wykonawcy związane z realizacją usługi),

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub kurierem lub złożyć osobiście na adres: Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk, lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: orwsobieszewo@wp.pl

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać zapytanie ofertowe – transport

Termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać w terminie do 29.06.2020 roku.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Przed upływem terminu Wykonawca może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.orwsobieszewo.pl

Kryterium oceny ofert:

 • ocena formalna oferty – spełnianie wszystkich warunków oraz załączenie wszystkich wymaganych załączników, na zasadzie zero-jedynkowej: spełnia/nie spełnia
 • cena

Sposób rozstrzygnięcia zapytania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje 100% cena produktu zaproponowana przez Wykonawcę. Zostanie wybrana najtańsza ze złożonych ofert.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.orwsobieszewo.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w ofercie.
 2. Zamawiający informuje, iż może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania ofertowego o ile wpłyną dwie ważne oferty.

Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z Zamawiającym umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę z pozostałych ofert ważnych, która jest najkorzystniejsza.

Warunki istotnych zmian umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia
  z przyczyn niezależnych i zależnych od Zamawiającego.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 

zatwierdzam:                                                                                       Barbara Krech

Kierownik ORW Sobieszewo

 

22.06.2020 r.

(data i podpis)

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork
i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Formularz oferty

 

OFERTA CENOWA

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail pod który należy przesyłać korespondencję do Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZAP-4KDK2-03/20 składam niniejszą ofertę:

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto………………………………zł. za 1 km

Obowiązujący podatek VAT …….% ………………………………………………………..zł. za 1 km

Cena brutto ………………………………………………………………………………………..zł. za 1 km

Słownie:……………………………………………………………………………………………………..

 1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
 2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
 4. Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu
  i terminie określonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
  NIP ……………………………………………….

 

Miejscowość ………………..dnia………………….

……………………………………………………

Podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork
i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 2

……………………………………….

Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na zapewnienie transportu uczestnikom projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”” na szkolenia w lipcu i sierpniu 2020 r.

znak postępowania: ZAP-4KDK2-03/20

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w zapytaniu ofertowym nr
ZAP-4KDK2-03/20, w szczególności:

 1. prowadzi m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania, poświadczony wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. posiada ubezpieczenie OC i NW pojazdu lub pojazdów, którymi będzie realizował usługę.

Miejscowość ………………………, dnia ……………….

 

…………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

 

 

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork
i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 3

……………………………………….

Dane Wykonawcy

 

OŚWIADCZENIEO BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na zapewnienie transportu uczestnikom projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” na szkolenia w lipcu i sierpniu 2020 r.

Oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Miejscowość ………………………, dnia ………………………..

 

…………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork
i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Umowa nr ……………….

W dniu …………………. roku w Gdańsku pomiędzy:

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Stowarzyszenie ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, nr KRS 0000054086, NIP 527-020-99-13, REGON: 007025977

reprezentowanym przez:

Paweł Kacprzyk – Prezes Zarządu

Bożena Zych – Skarbnik

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

 

a

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

 

 

 

 • 1
 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi, których przedmiotem jest przewóz max. 60 niepełnosprawnych Uczestników z wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork
  i Miłoradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo
  ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk oraz odwiezieniu Uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.

przy czym:

 1. Miejscem realizacji projektu jest: Ośrodkek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego
  w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk
 2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje przewóz max. 60–tu niepełnosprawnych Uczestników projektu, z terenu gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk oraz odwiezieniu Uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.

 

 1. Termin realizacji przewozu: lipiec i sierpień 2020 r.

-5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w dniach: 06-10.07; 13-17.07; 20-24.07; 27-31.07; 03-07.08; 10-14.08; 17-21.08; 24-28.08

– 5 sobót w dniach: 18.07; 25.07; 08.08; 22.08; 29.08

– Odebranie Uczestników z gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz przywóz do godz. 8:00 do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk

– Odebranie uczestników z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do 15:30  i odwiezienie do gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.

 

 1. Szacunkowa ilość kilometrów przewidziana na transport uczestników:

44 dni szkoleniowe (w tym 4 soboty)

1 dzień egzaminu (sobota)

Łącznie 45 dni x około 188 km =  8 460 km przez dwa miesiące

 1. Przewóz osób ma być wykonany pojazdem lub pojazdami w należytym stanie technicznym, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdu/ów będzie gwarantował przebywanie podróżujących w czystości
  i komforcie.
 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
  od 06.07.2020 do 29.08.2020 r.
 2. Wykonawca ponosi podczas każdorazowego przewozu wszystkie koszty związane
  z realizacją usługi.
 3. Wykonawca zapewni wykonanie usługi pojazdem lub pojazdami osobowymi lub typu bus/autobus
 4. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa według obowiązujących standardów, dotyczących ruchu drogowego
  i oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia ww. przepisów łącznie z ich następstwami tj.: karami, mandatami i innymi za np.: niedozwolone parkowanie, postoje itp.

 

 • 2
 1. Wykonawca będzie świadczyć przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
  z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług.
 2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Zarządzającą RPO WP  lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w ramach którego to Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.
 3. Wykonawca udostępnia w powyższym przypadku kontrolującym wgląd
  w dokumenty, w tym dokumenty finansowe.

 

 • 3
 1. Za odbiór wykonanego przedmiotu umowy przyjmuję się przekazanie i przyjęcie Protokołu w sprawie przyjęcia wykonanych prac (Załącznik nr 1 do umowy)
  z pisemną adnotacją w „bez zastrzeżeń”.
 2. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń (w tym samym dniu co odbiór). Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia w dniu odbioru będzie uważane za dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

 

 • 4
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości prowadzonych usług dotyczących niniejszej umowy przez Wykonawcę.
 2. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w świadczeniu usług dotyczących niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna
  w wysokości 10% wartości zamówienia za każdy przypadek stwierdzenia nieprawidłowości.
 3. Jako nieprawidłowości Zamawiający może wskazać w szczególności:
 • Nieudostępnienie pojazdu i niezapewnienie przejazdu Uczestników w terminie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego harmonogramem;
 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości zamówienia miesięcznego.
 • 5
 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie – zgodnie
  z przesłaną dnia …………….. r. ofertą, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  nr …………….., przez Wykonawcę tj:………………………..
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy wynagrodzenie obliczone na podstawie Protokołu odbioru usługi (Załącznik 1
  do Umowy).
 3. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie Protokołu odbioru usługi (Załącznik 1 do Umowy), zawierającego zestawienie faktycznie poniesionych kosztów, uwzględniających liczbę przejechanych kilometrów nie więcej niż 188 km. dziennie.
 4. Podstawą zapłaty będą faktury/rachunki dostarczone Zamawiającemu i podpisanie Protokoły odbioru usługi przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych miesiącach.
 5. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
  na fakturze/rachunku.
 • 6

Jeśli w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane
w wymaganym terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

 • 7
 1. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji przekazanych przez Zamawiającego.
 • 8

Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli:

-ze strony Zamawiającego: ………………………………

-ze strony Wykonawcy: …………………………………….

 • 9

Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską lub
 • faksem
 • pocztą e-mail
 • 10
 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Liczba egzemplarzy umowy dla każdej ze Stron wynosi: 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                ………………………….………………………

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ miesięczny

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WYKONANYCH PRAC

 

Zgodnie z umową nr ………………………….. z dnia ……………….. r. zawartą w pomiędzy:

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Stowarzyszenie ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin,nr KRS 0000054086, NIP 527-020-99-13, REGON: 007025977

reprezentowanym przez:

Paweł Kacprzyk – Prezes Zarządu

Bożena Zych – Skarbnik

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

…………………………

Reprezentowanym przez ………………………….;

Termin realizacji prac: ………………………………;

Data wystawienia protokołu ……………………….. r.

Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokołu odebrano określone w Umowie zadanie stwierdzono: bez zastrzeżeń, rzetelnie i z należytą starannością

w następującym zakresie:

liczba przejechanych kilometrów w ramach przewozu max. 60 niepełnosprawnych Uczestników z wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego
w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk oraz odwiezieniu Uczestników
z Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk do wyznaczonych miejsc zbiórek na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz.: ………………………….

 

 

Podpisy Przedstawicieli Stron:

 

 

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

 

………………………………………..                                                         …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

1 Pola nieuzupełniane w Formularzu Oferty należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress