ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pod nazwą:

 

Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie

 

Zamawiający zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin,

w imieniu, którego działa Kierownik

Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowy w Sobieszewie
ul. Przegalińska 29; 80-680 Gdańsk

tel: 58 308-07-21        email: orwsobieszewo@wp.pl

 

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe w celu zachowania zasady konkurencyjności.

 

3.Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zamówienie obejmuje zakup nowego samochodu dla osób niewidomych
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 ogłoszenia.
 4. Do samochodu  będącego  przedmiotem  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest dołączyć w   dniu   dostawy   przedmiotu   zamówienia,   co   najmniej następujące dokumenty:
  • książkę pojazdu,
  • gwarancję,
  • inne niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu.
 5. Samochód powinien  posiadać książkę gwarancyjną w  języku  polskim  i  instrukcję obsługi  w  języku  polskim  zarówno  pojazdu  jak  innych  elementów  wyposażenia pojazdu, które takową posiadają.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 34110000-1 – samochody osobowe

34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

 

 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone
  w ogłoszeniu z załącznikiem).

 

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 17 kwiecień 2020 r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,  którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie dostawę co najmniej jednego samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapisami zawartymi w załączniku nr 1.
 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 2.

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, to musi wskazać, która jej część jest niejawna. Tą część należy opisać w następujący sposób:

 

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wszelkie zapytania, informacje dotyczące przedmiotowego zakupu Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, przesyłając je na adres email:

orwsobieszewo@wp.pl

Osobą upoważnioną kontaktu z Wykonawcami jest:

Barbara Krech – 503-536-440

 

7. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zmawiającego przedłużyć termin związania ofertą.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 4. Oferta sporządzona w oparciu o wzór formularza musi zawierać wszystkie dane zawarte we wzorze formularza.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną/uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi zostać złożona w kopercie trwale zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Zaleca się, aby oferta była złożona w kopercie oznaczonej napisem:

 

 Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie

 

 

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01. 2020r. o godz. 1100. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert przed upływem tego terminu.

Oferty należy składać w Biurze Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie ul. Przegalińska 29; 80-680 Gdańsk. Oferty można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Ofertę uważa się za złożoną prawidłowo i w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona przed upływem terminu składania ofert do miejsca wskazanego powyżej.

 

10. Kryterium wyboru ofert

Zamawiający dokona zakupu od Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę zakupu.

Warunki płatności

Zamawiający informuje, że zapłata za przedmiot nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może być wystawiona po pisemnym zawiadomieniu, że pojazd gotowy jest do odbioru i spełnia wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, co zostanie potwierdzone przez pracownika Zamawiającego.

11. Załączniki do warunków zamówienia

 1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
 2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

 

 • Inne informacje:

Pojazd zostanie odebrany przez Zamawiającego osobiście niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

Sobieszewo 10.01.2020r.

img2

Załączniki

microsoft-word-2016-sZAPYTANIE OFERTOWE

microsoft-word-2016-sZałącznik 1

microsoft-word-2016-sZałącznik 2

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress