Zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


Zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2


img1

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Dotyczy: Wniosku o dofinansowanie projektu pt.
4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin:
Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”

Numer wniosku: RPPM.06.01.02-22-0011/19

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Adres: Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Numer telefonu: 22 752-30-00
Numerfaksu: 22 752-30-09

Adres e-mail: tono@laski.edu.pl

Strona internetowa: www.laski.edu.pl
NIP: 527-020-99-13

REGON: 007025977

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”.

znak postępowania: ZAP-4KDK2-02/20

Gdańsk – Sobieszewo, 05.06.2020 r.

Zamawiający zamierza zakupić traktor ogrodowy do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” na potrzeby przeprowadzenia szkolenia organizowanego w 2020 r.

Bieżące zapytanie dotyczy zakupu:

Traktora ogrodowego (sztuk 1) posiadającego minimalne wymagania:

– moc silnika co najmniej 13 KW (kiloWattów),

– silnik co najmniej 2 cylindrowy o pojemności powyżej 670 cm3,

– centralny agregat tnący o szerokości koszenia minimum 105 cm,

– wysokość koszenia minimum 30-90 mm,

– kosz na trawę o pojemności minimum 320 litrów,

– funkcja mulczowania trawy,

– pojemność zbiornika paliwa minimum 8 litrów,

– skrzynia biegów hydrostatyczna,

– gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

Zamawiający:

Adres: Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Numer telefonu: 22 752-30-00
Numerfaksu: 22 752-30-09

Adres e-mail: tono@laski.edu.pl

Strona internetowa: www.laski.edu.pl
NIP: 527-020-99-13

REGON: 007025977

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Barbara Krech.

www.orwsobieszewo.pl,

tel. 503-536-440.

Informacje ogólne dotyczące bieżącego zapytania:

 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Wykonawcy.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przypadku gdy:
 7. a) nie wpłynie żadna oferta,
 8. b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 9. c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem spełnienia przez nich wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy przedstawionych w niniejszym zapytaniu.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania poświadczony wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ww. warunki uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki.

Wykluczenia z udziału w postępowaniu: Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Rodzaj zamówienia: dostawa

 

 1. Nazwa zamówienia: „Dostawa środków trwałych (Traktora ogrodowego (sztuk 1))” CPV: 16311000-8 – kosiarki do trawników.

 

 1. „Dostawa środków trwałych (Traktora ogrodowego (sztuk 1))”

 

Nazwa ŚT / WNIP Ilość
Traktor ogrodowyposiadający minimalne wymagania:

– moc silnika co najmniej 13 KW (kiloWattów),

– silnik co najmniej 2 cylindrowy o pojemności powyżej 670 cm3,

– centralny agregat tnący o szerokości koszenia minimum 105 cm,

– wysokość koszenia minimum 30-90 mm,

– kosz na trawę o pojemności minimum 320 litrów,

– funkcja mulczowania trawy,

– pojemność zbiornika paliwa minimum 8 litrów,

– skrzynia biegów hydrostatyczna,

– gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

1 sztuka
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 26.06.2020 r.

 

Dokumenty wymagane do złożenia przez Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie:

 1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego1, wraz z dodatkowym opisem oraz nazwą oferowanego urządzenia.
 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
 3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 3. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie jednostkową cenę brutto
  za dostarczenie traktora ogrodowego, będącego przedmiotem zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub kurierem lub złożyć osobiście na adres: Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku Sobieszewo ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk, lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: orwsobieszewo@wp.pl

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać zapytanie ofertowe – traktor ogrodowy

Termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać w terminie do 12.06.2020 roku.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Przed upływem terminu Wykonawca może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej:www.orwsobieszewo.pl

Kryterium oceny ofert:

 • ocena formalna oferty – spełnianie wszystkich warunków oraz załączenie wszystkich wymaganych załączników, na zasadzie zero-jedynkowej: spełnia/nie spełnia
 • cena

Sposób rozstrzygnięcia zapytania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje 100% cena produktu zaproponowana przez Wykonawcę. Zostanie wybrana najtańsza ze złożonych ofert.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.orwsobieszewo.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w ofercie.
 2. Zamawiający informuje, iż może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania ofertowego o ile wpłyną dwie ważne oferty.

Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z Zamawiającym umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę z pozostałych ofert ważnych, która jest najkorzystniejsza.

 

Warunki istotnych zmian umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia
  z przyczyn niezależnych i zależnych od Zamawiającego.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

zatwierdzam:                                                                                       Barbara Krech

Kierownik ORW Sobieszewo

 

 

05.06.2020r.

(data i podpis)

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-ZawodowaRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

 

Załącznik nr 1

Formularz oferty

 

OFERTA CENOWA

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail pod który należy przesyłać korespondencję do Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZAP-4KDK2-02/20 składam niniejszą ofertę:

 

 1. Kryterium „Cena brutto”

Cena netto …..…………………………………………………..…………… zł

VAT ……………………………………………………………….…………….… zł (………. %)

cena brutto …………………………………………………………………… zł Słownie:…………………………………………………………………………

 

 

 

Specyfikacja:

 

Nazwa ŚT / WNIP Ilość Łączna wartość brutto
Traktor ogrodowy posiadający minimalne wymagania:

– moc silnika co najmniej 13 KW (kiloWattów),

– silnik co najmniej 2 cylindrowy o pojemności powyżej 670 cm3,

– centralny agregat tnący o szerokości koszenia minimum 105 cm,

– wysokość koszenia minimum 30-90 mm,

– kosz na trawę o pojemności minimum 320 litrów,

– funkcja mulczowania trawy,

– pojemność zbiornika paliwa minimum 8 litrów,

– skrzynia biegów hydrostatyczna,

– gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

1 szt.
 1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
 2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
 4. Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu
  i terminie określonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
  NIP ……………………………………………….
 6. Załączam opis oraz nazwę oferowanego urządzenia

Miejscowość ………………..dnia………………….

……………………………………………………

Podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

 

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 2

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”.

znak postępowania: ZAP-4KDK2-02/20

Oświadczam, żeWykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w zapytaniu ofertowym nr
ZAP-4KDK2-02/20, w szczególności:

 1. prowadzi m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania, poświadczony wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Miejscowość ………………………, dnia ………………    …………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIEO BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”.

 

Oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Miejscowość ………………………, dnia ………………    …………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Umowa nr ……………….

W dniu …………………. roku w Gdańsku pomiędzy:

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Stowarzyszenieul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin,nr KRS 0000054086, NIP 527-020-99-13, REGON: 007025977

reprezentowanym przez:

Paweł Kacprzyk – Prezes Zarządu

Bożena Zych – Skarbnik

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

 • 1
 1. Zamawiający zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia traktora ogrodowego do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gdańsku – Sobieszewie, ul. Przegalińska 29, zgodnie z załączoną ofertą Sprzedawcy stanowiącą załącznik do umowy.
 2. Zamawiający zastrzega, aby traktor ogrodowy był fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny.
 3. Dostawca gwarantuje prawidłową współpracę wszystkich elementów sprzętu i jego akcesoriów.
 4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby dostarczony przez niego sprzęt funkcjonował bezawaryjnie i pozbawiony był wad fizycznych.
 6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie ….. dni od podpisania niniejszej umowy tj. do dnia……………………………
 7. Niniejsza umowa przenosi prawa majątkowe do sprzętu w chwili dokonania zapłaty za urządzenia.
 • 2

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości ………………. zł netto. Słownie:…………………………………………………netto.
Powiększone o podatek od towarów i usług 23% VAT w wysokości ……………………zł.
Słownie: ……………………………………………………………………

Co daje kwotę ogółem: ………………….. zł brutto.

Słownie: ………………………………………………………………………..brutto.

zgodnie z przyjętą ofertą Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy.

 

 

 • 3

 

Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania umowy do ………………………2020 r.

 

 • 4

 

 1. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze.
 2. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty przedmiotu umowy niezbędne do jego eksploatacji. W tym gwarancje.

 

 • 5

 

 1. Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona Zamawiającemu.
 2. Wszelkie usterki nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, powinny zostać naprawione w 14 dni od momentu zgłoszenia.
 3. Koszt transportu sprzętu wynikającego z uszkodzenia objętego gwarancją pokrywa Sprzedawca.

 

 • 6

 

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
 2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
 3. a) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia netto określonego w §2 umowy za każdy dzień zwłoki
 4. b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia netto określonego w §2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
 5. c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w §2 umowy
 6. d) Zamawiający płaci Sprzedawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być dokonany
 7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych.

 

 • 7
 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
 3. a) zmiany ceny oferty w przypadku zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT);
 4. b) zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku gdy zmiana ta będzie obiektywnie konieczna i nie będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 5. c) zmiany w zakresie poszczególnych przedmiotów w sytuacji gdy dany przedmiot nie jest już produkowany, wycofano towar ze sprzedaży lub stwierdzono jego wadę uniemożliwiającą dalszą sprzedaż (w sytuacji gdy zmian tych nie dało się przewidzieć na etapie składania oferty), a także w razie pojawienia się na rynku modeli lepszych, nowszych z zachowaniem podstawowych parametrów minimalnych określonych w załączniku nr 5. Strony będą miały prawo zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie niezbędnym do dostarczenia innego sprzętu.
 6. Wszelkie zmiany Umowy określone w § 8 będą dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Procedura wprowadzenia zmian będzie obejmowała etap przygotowania propozycji zmiany Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w zależności, po której stronie zaszła potrzeba zmiany oraz przedłożenia propozycji zmiany celem jej akceptacji drugiej Stronie. Akceptacja lub odrzucenie propozycji zmiany winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej przekazania. Zmiany stają się skuteczne z momentem podpisania aneksu do Umowy, o ile nic innego nie wynika z jego treści.

 

 • 8
 1. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 • 9

Załącznikiem stanowiącym integralną część jest oferta Sprzedawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

 

 

Projekt pt. „4 Kroki do kariery-edycja 2 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,znak postępowania: ZAP-4KDK2-02/20

Dostawa środków trwałych (Traktora ogrodowego (sztuk 1))

Traktor ogrodowy

posiadający minimalne wymagania:

– moc silnika co najmniej 13 KW (kiloWattów),

– silnik co najmniej 2 cylindrowy o pojemności powyżej 670 cm3,

– centralny agregat tnący o szerokości koszenia minimum 105 cm,

– wysokość koszenia minimum 30-90 mm,

– kosz na trawę o pojemności minimum 320 litrów,

– funkcja mulczowania trawy,

– pojemność zbiornika paliwa minimum 8 litrów,

– skrzynia biegów hydrostatyczna,

– gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

img2Załączniki

microsoft-word-2016-sZapytanie Ofertowe

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress